خدمات

ما خدمات زیر را برای انواع سیم بکسل ارائه می نماییم .

  • بافت انواع سیم بکسل
  • پرس انواع سیم بکسل
  • تست انواع سیم بکسل
  • نصب و ره اندازی انواع سیم بکسل

برای مشاوره انتخاب انواع سیم بکسل لطفا با ما تماس بگیرید.

 

خدمات بافت سیم بکسل
پرس سیم بکسل

روغنکاری سیم بکسل

سیم بکسل به منظور محافظت در برابر زنگ زدگی و کاهش اصطکاک بین مفتولها و رشته ها در جریان تولید روغنکاری میشود . از یکسو مغزی سیم بکسل به علت اهمیت نقش آن از روغن اشباع میشود و از سوی دیگر کلیه مفتولهای تشکیل دهنده یک رشته وکلیه رشته های تشکیل دهنده سیم بکسل در طی بافت به روغن مناسب آغشته میگردد . نوع روغنکاری بنابر جنس مفتول , کاربرد سیم بکسل و خصوصیات محل مورد استفاده متفاوت خواهد بود . در طول مدت عمر مفید سیم بکسل نیز روغنکاری آن باید در فواصل زمانی معیین ادامه یابد تا با جایگزینی روغن ازدست داده در اثر استفاده , حداکثر محافظت دربرابر زنگ زدگی و سایش درونی به عمل آید . روغنکاری سیم بکسل بهتر است در محلی صورت گیرد که رشته ها کمی از هم باز میشوند مثل هنگامی که سیم بکسل از روی چرخ قرقره عبور میکند یا روی قرقره پیچیده میشود در اینصورت روغن بهتر جذب میشود . روغنی که برای روغنکاری سیم بکسل مورد استفاده قرار میگیرد باید به راحتی در سیم بکسل نفوذ کند , قسمتهای داخلی و سطح خارجی آن را بپوشاند , با آب شسته نشود و در برابر زنگ زدگی از سیم بکسل محافظت کند .

اندازه گیری قطر سیم بکسل

اندازه گیری قطر واقعی یک سیم بکسل باید در دو نقطه از سیم بکسل که حداقل فاصله آنها یک متر از همدیگر باشد صورت گیرد . در هر یک از این دو نقطه بیشترین فاصله بین دو انتهای رشته مقابل هم با کولیس اندازه گیری شود و سپس این اندازه گیری با دو رشته عمود بر این دو تکرار گردد . میانگین چهار اندازه گیری که بدین طریق حاصل میشود قطر واقعی سیم بکسل خواهد بود . این قطر معمولا با قطر اسمی سیم بکسل اندکی تفاوت دارد . بر طبق استانداردهای آمریکا حد مجاز این تفاوتهااز ۱ درصد تا ۴ درصد برای سیم بکسل های میلیمتری و از صفر تا ۵ درصد برای سیم بکسل های اینچی خواهد بود.

چه زمانی باید سیم بکسل را جایگزین کنیم؟ بر اساس تعداد سیم های شکسته

انستیتوی استاندارد ملی آمریکا (ANSI)
انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME)

مقاومت سیم بکسل

در برابر خستگی (Fatigue) و فرسایش (Wear)

معمولا مقاومت در بابر خستگی در نقطه مقابل دربرابر فرسایش قرار دارد . سیم بکسلی که از تعداد زیادی مفتول نازک تشکیل شده باشد بسیار قابل انعطاف است و مقاومت خوبی در برابر خستگی دارد . در حالیکه سیم بکسلی که از تعداد کمی مفتولهای ضخیم تشکیل شده باشد مقاومت بالایی دربرابر فرسایش و سائیدگی دارد .

سیم بکسل صنعتی
فهرست