خدمات

ما خدمات زیر را برای انواع سیم بکسل ارائه می نماییم .

  • بافت انواع سیم بکسل
  • پرس انواع سیم بکسل
  • تست انواع سیم بکسل
  • نصب و ره اندازی انواع سیم بکسل

برای مشاوره انتخاب انواع سیم بکسل لطفا با ما تماس بگیرید.

 

انبار سیم بکسل بازرگانی آرتیستون

روغنکاری سیم بکسل

سیم بکسل به منظور محافظت در برابر زنگ زدگی و کاهش اصطکاک بین مفتولها و رشته ها در جریان تولید روغنکاری میشود . از یکسو مغزی سیم بکسل به علت اهمیت نقش آن از روغن اشباع میشود و از سوی دیگر کلیه مفتولهای تشکیل دهنده یک رشته وکلیه رشته های تشکیل دهنده سیم بکسل در طی بافت به روغن مناسب آغشته میگردد . نوع روغنکاری بنابر جنس مفتول , کاربرد سیم بکسل و خصوصیات محل مورد استفاده متفاوت خواهد بود . در طول مدت عمر مفید سیم بکسل نیز روغنکاری آن باید در فواصل زمانی معیین ادامه یابد تا با جایگزینی روغن ازدست داده در اثر استفاده , حداکثر محافظت دربرابر زنگ زدگی و سایش درونی به عمل آید . روغنکاری سیم بکسل بهتر است در محلی صورت گیرد که رشته ها کمی از هم باز میشوند مثل هنگامی که سیم بکسل از روی چرخ قرقره عبور میکند یا روی قرقره پیچیده میشود در اینصورت روغن بهتر جذب میشود . روغنی که برای روغنکاری سیم بکسل مورد استفاده قرار میگیرد باید به راحتی در سیم بکسل نفوذ کند , قسمتهای داخلی و سطح خارجی آن را بپوشاند , با آب شسته نشود و در برابر زنگ زدگی از سیم بکسل محافظت کند .

روغنکاری سیم بکسل
ابزار روغنکاری سیم بکسل